از نشانه ها
تاريخ درج :۱۰ آبان ۱۳۸۸ دسته بندي : میلی مترها

  

    از نشانه های زوال نظام های سیاسی و از علائم افول حکومت ها، یکی آنست که  میزان دخالت مسولین ارشد در امور جزئی، افزایش یافته و مسیر اجرایی شدن فرمان ها، از قله ی هرم قدرت، تا قاعده ی آن، بی واسطه شده یا با کمترین واسطه، طی گردد. بعبارتی، ثبات واقعی، در عملکرد مستقل اجزاء است، نه در فرمانروایی بر ارکان...

   توسعه یافتگی و ثبات، رابطه ای متقابل دارند... توسعه، ثبات میآورد و ثبات نیز زمینه ساز رشد و توسعه است... به این ترتیب، پیشرفت های یک کشور منهای این دو، توهمی خام بیش نیست که حداکثر موجب خود ارضایی ملی (و نه خود باوری ملی) میگردد و نشانه آن نیز تخریب سریع و غافلگیر کننده ساختار اینگونه نظام هاست. 

   در جهان امروز، قطار پیشرفت تنها بر ریل توسعه / ثبات قادر به حرکت است؛ در غیر اینصورت دست آوردهای علمی، فرهنگی و حتی سیاسی، پایدار نخواهند بود و در فراز و نشیب های تاریخی هر کشور، فنا شده یا دست کم، بی حاصل و ابتر رها میشوند. امروزه که نظام های کاپیتالیسم و سوسیالیسم به تفاهمی نسبی برای بالندگی اقتصادی خود نزدیک میشوند، نفی مطلق آنها و توهم استقلال مطلق، شعاری بیش نیست، زیرا اصولاً پیشرفت جوامع، غیر قابل مهار است؛ ولی آنچه این پیشرفت را توجیه میکند، فقط و فقط بهای رسیدن به آنست، نه تحقق آن به هر قیمت ممکن!

   به این ترتیب یگانه راه بالندگی و رشد حقیقی یک کشور، عبارتست از:

 1- آزادی انتخاب در همه زمینه ها؛ اعم از گرایش های اجتماعی، باورهای فردی، تجربیات جسورانه، تضارب اندیشه ها، چالش در آرای سیاسی، نقد و نظر و...

2- ایجاد فرصت های تازه به موازات امکان بهره گیری از تجربیات قبلی...

3- شجاعت تعامل با همه جهانیان و ملل گوناگون ( اعم از دوست و دشمن) با توجه به اصل تبادل افکار و ادراکات...

4- پرهیز از انقباض اذهان و جزم اندیشی مردمان و در عوض، پذیرش حقیقتی بنام تغییر و تحول در فرد و جامعه و تمام هستی...

5- واقع بینی و اتخاذ روش علمی، بدون استثناء و در همه زمینه ها...

6- ایمان به رشد بشریت و تلاش برای پیشرفت همه جوامع انسانی، فارغ از مرزهای کشوری، نژادی، اعتقادی و غیره و احترام به کرامت انسان ها در جای جای کره خاکی...

7- احیای اخلاق پاک به عنوان اولویت اول و چتری بر سر تمامی فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و...

  ...و چه بسا شرایط و اهداف سازنده تری، که در ظرفیت بیان این قلم نگنجیده، و میتواند در قالب نظرات و آرایی ارزشمند توسط سایرین تبیین و تعریف گردد...       

 نظرات و يادداشت هاي خوانندگان


○ هِلی شات
◄ میلی مترها