زندگی مدرن به سبک سنتی
تاريخ درج :۲۷ مهر ۱۳۹۵
آیا می توان با امکانات مدرن امروزی اما به سبک و سیاق سنتی قدیم زندگی کرد؟ ادامه مطلب

راز پاییز
تاريخ درج :۱۸ شهريور ۱۳۹۵
باز پاییز پر از زمزمه ی راز رسید ادامه مطلب

لبخند بزن
تاريخ درج :۰۸ بهمن ۱۳۹۴
لبخند بزن به آنکه دشنام دهد! ادامه مطلب

پاره نوشته ها
تاريخ درج :۲۸ آبان ۱۳۹۴
ریشه تعصب در مطلق انگاری پدیده هاست. تنها نسبی گرایی آنرا می خشکاند! ادامه مطلب

به فرمان من!
تاريخ درج :۲۳ آبان ۱۳۹۴
کمتر از دو ماه پیش... ادامه مطلب

حقوق هسته ای و حقوق شهروندی
تاريخ درج :۲۷ مرداد ۱۳۹۴
اغراق نیست اگر بگویم این همه درگیری ذهنی و این اندازه دغدغه ی فراگیر مردمی نسبت به مذاکرات هسته ای چندان که تصور میشود، سازند و شایسته و درخور تقدیر نیست! ادامه مطلب

رخوت بزرگ
تاريخ درج :۳۰ خرداد ۱۳۹۴
نشاط و بی خیالی بچه ها، به سبب اطمینانی است که آنها به والدین خود دارند. ادامه مطلب

قضاوت ها
تاريخ درج :۱۵ دي ۱۳۹۳
خسته ام ، خسته از قضاوت ها ادامه مطلب

محک عشق
تاريخ درج :۲۹ آذر ۱۳۹۳
هر چیز را محکی و عاشقی محک به وصال ادامه مطلب

میوه ی سوال
تاريخ درج :۰۵ آذر ۱۳۹۳
میوه ی ممنوع بهشت ادامه مطلب

مونتاژ 10 قسمت اول سریال دولت مخفی
تاريخ درج :۱۸ آبان ۱۳۹۳
روایت اسارت جوانی در جنگ ایران و عراق و سالهای سخت و توانفرسای اسارتش در اردوگاههای عراق و دور از کشور، خانواده و دختری که دوستش میداشته و... ادامه مطلب

گربه بندان
تاريخ درج :۲۹ مرداد ۱۳۹۳
در حیاط معبدی در خاوران... ادامه مطلب